Senin, 14 Maret 2011

UJIAN PRAKTEK BAHASA SUNDA SMP TALENTA 2011

I.Nyarita
Jieun hiji karangan kalayan katangtuan:
• Jieun hiji karangan bahasan
• Panjang karangan 100 - 150 kecap
• Temana ngeunaan sarupaning kadaharan tradisional Sunda
bisa opieun,inuman atawa asakan kanggo rencang sangu (pilih salah sahiji)
• Saacanna jieun heula rangkay karanganana
• Eusi karangan kudu aya; bubuka, panganteur samemeh ka eusi,
bahan-bahan jeung alat anu diperlukeun, cara nyieunna,
cara ngagelarkeunana (menyajikan),panganter samemeh panutup, panutup.
• Gunakeun basa Sunda nu hadé tur merenah
• Katangtuan nulis karangan:
a. Ditulis sarta di print dina kertas A4 80gram
b. Margins: luhur 4cm; handap 4cm; kenca 4cm; katuhu 2cm
c. Jenis huruf: Trebuchet MS 14 kanggo judul karangan, 11 kanggo eusi karangan.
d. Identitas di tulis di belah luhur katuhu eusina; Wasta; kelas; no.absen; no ujian
e. Lamun karangan leuwih ti salambar, kudu make halaman
f. Maké 1,5 spasi
Catetan : Hasil printout kudu saluyu (sesuai) jeung katangtuan di luhur. Upama henteu saluyu jeung katangtuan diluhur dianggap teu ngerjakeun & henteu ngiringan Ujian Praktek sarta nilaina nol.

Sanggeus hal-hal di luhur siap, tinggal di presentasikeun
kalayan katangtuan di handap ieu :
• Siapkeun bahan presentasi anu bakal dipraktekeun
di hareupeun kelas dumasar kana katangtuan
anu geus dijieun diluhur.
• Gunakeun Basa Sunda anu merenah
* Gunakeun etika jeung tatakrama Sunda
• Waktu presentasi paling lila 25 menit
• Nu diajén nya éta:
a. Lentong/Nada
b. Penguasaan Materi
c. Ekspresi
d. Kajelasan Sora
• Tatacara presentasi:
a. Salam
b. Bubuka
c. Panganter samemeh ka eusi
d. Bahan-bahan jeung alat anu diperlukeun
e. Cara nyieunna
f. Cara ngagelarkeunana (menyajikan)
g. Panganteur samemeh panutup
h. Panutup
i. Hatur nuhun
j. Salam panutup

II. Waktu Praktek
Dinten /Kaping : Senen, 28 – Selasa, 1 April 2011
Waktos : Tabuh 07.30 – 14.30 Wib
Jadwal Test Praktek nu langkung jéntré baris dibewarakeun deui.

Pikeun diperhatikeun :
1.Kanggo ujian praktek (presentasi), hidep kedah nyiapkeun heula bahanna di bumi.
Kengeng nyandak bahan-bahan kanggo dipraktekkeun di sakola.

2.Bilih aya katerangan anu kirang jentré tiasa naroskeun langsung ka guru Basa
Sunda. Hatur Nuhun kana perhatosanana.

Wilujeng mancen damel. Hatur Nuhun.

Bandung, 15 Maret 2011

Tidak ada komentar:

Posting Komentar